Els darrers dies la premsa local ha publicat diverses noticies relacionades amb la Regidoria d’Activitats, Obres i Urbanisme del nostre Ajuntament, àrea de la que és responsable la nostra companya, Esther Alfonso. Aquest fet poc habitual posa en relleu que qualque cosa s’està fent diferent, amb els coneixements i la dedicació que aquesta important àrea necessita.

El personal tècnic de l’àrea d’Activitats, Obres i Urbanisme,  atén un molt alt i divers volum d’expedients de particulars: d’urbanisme (llicències, certificats, protecció de la legalitat, planejament, etc), d’activitats (declaracions responsables, llicències, protecció de la legalitat), de dret d’accés a informació pública i d’altres genèrics, així com també treballen en estreta col·laboració amb altres àrees de l’Ajuntament per garantir l’execució eficient de les obres municipals i desenvolupar els seus propis projectes  d’inversió, com són els derivats dels romanents. Aquesta feina constant i específica implica estar al dia amb els canvis de normativa i actualitzacions, adequacions, desenvolupament urbanístic del territori i adaptació amb l’entorn. El alt volum d’expedients que entra dins el departament d’Urbanisme és atès per personal molt professional i qualificat, però s’ha d’ampliar la plantilla perquè resulta insuficient per poder dur la feina a termini amb la celeritat desitjada, estan desbordats i es necessiten més mans. Actualment ja s’ha incorporat un nou  arquitecte a l’àrea que es dedicarà exclusivament a informar llicències d’obres de particulars i la regidora té previst seguir en aquesta línia de dotació de personal qualificat a l’àrea.

Les característiques excepcionals del nostre territori fan que es vegi afectat per un alt número de normatives sectorials, de cada vegada més restrictives,  que en alguns casos no tenen en compte les singularitats del nostre entorn. El temps d’espera fins a la recepció  dels informes favorables corresponents  és una altre causa que afecta negativament en els terminis per obtenir llicències. A dia d’avui la regidora Esther Alfonso ja ha realitzat reunions  amb  diferents Direccions Generals per posar damunt la taula les problemàtiques derivades d’algunes normatives sectorials i també ha sol·licitat la simplificació d’alguns d’aquests processos.

Per altre banda, properament es durà a Ple  la proposta de  les mesures del “Decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge” que seran d’aplicació al nostre municipi.

Una de les mesures que, si hi ha acord de Ple es podrà aplicar, és la possibilitat de divisió dels casals en vivendes de superfície inferior a la que marca el PGOU98 vigent a Sóller,  sense obligatorietat de dotació d’aparcament. El Decret llei ens ofereix a la fi, el marc jurídic necessari per no haver de complir el requisit de superfície mínima del Pla General d’aquests habitatges situats al Casc Antic.

Qualsevol vivenda resultant de l’aplicació de mesures del Decret Llei, estaran regulades per la figura de Preu Limitat de caràcter permanent, per donar resposta a l’accés a l’habitatge a preu assequible sense consumir més territori. També dir que les mesures que s’aprovin a Ple seran d’aplicació durant un període de dos anys des de la data d’aprovació del Decret Llei.

Seguim treballant per simplificar i alleugerir burocràcies.

Seny i Sentit.

Afíliat al nostre equip

Si t’agrada la política, sents interès per participar en ella, t’animem/convidem a unir-te a SENY I SENTIT, perquè aportis les teves idees i formis part del nostre projecte polític.

més info