Aquesta setmana es va celebrar Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Sóller. La convocatòria corresponia a l’aprovació d’una sèrie de modificacions de crèdit, el nostre company i regidor no adscrit Sebastià Aguiló va recolzar algunes d’elles ja que resultaven del més obvi però no així amb modificació de crèdit relativa al projecte de l’ampliació i edificació de l’aparcament de Cetre.

Sense cap dubte el municipi necessita més aparcament, aparcaments a Sóller, al Port i també a Biniaraix, i és l’Ajuntament el que els ha de projectar  i fer-los realitat més prest que tard. Aparcaments que permetin donar un servei de qualitat als visitants a la vegada que adaptar-se a les necessitats actuals dels nostres veïns.

La proposta d’utilitzar el romanent de tresoreria per a la construcció d’un aparcament al carrer Cetre, inicialment pot semblar una bona iniciativa, i precisament per això ho hem estat estudiant amb molt d’interès i, sobretot, amb la màxima responsabilitat.

De l’anàlisi que hem realitzat sobre el projecte presentat per l’Ajuntament veiem que prima la creació del màxim número de places d’aparcament, eliminant de la seva ubicació actual l’aturada d’autobusos principal de Sóller i les instal·lacions de la petanca, però no hi ha cap proposta per donar servei als usuaris.

Nosaltres som partidaris d’esgotar totes les vies que permetin projectar l’aturada d’autobusos a la seva ubicació actual, integrant-la a l’avantprojecte per a la construcció d’un edifici d’aparcaments a Cetre amb el propòsit d’adequar les instal·lacions a les necessitats dels usuaris aconseguint donar solució als problemes derivats del gir dels autobusos a la plaça d’Amèrica i evitar les retencions al carrer Cetre provocades tant per el mateix gir com per l’espera d’aquests vehicles per accedir a l’aturada actual, quant coincideixen més d’un al mateix moment.

Evidentment s’han d’estudiar  i valorar tots els suggeriments de les institucions municipals i la solució a la ubicació de l’aturada d’autobusos vindrà condicionada pels informes favorables i directius imposades per els organismes competents, entre ells la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre, el director de la qual és regidor del nostre consistori i al que instem a actuar eficientment pel major bé del municipi i usuaris.

Sobre l’eliminació de la petanca per a la seva reubicació, nosaltres creiem oportú que es pot reubicar perfectament incloent-la dins el mateix projecte.

En línies generals pensem que un projecte d’aquesta envergadura ha de ser més minuciosament consensuat; hi ha una sèrie de grafismes a l’avantprojecte amb els que no estem d’acord i considerem indispensable construir un edifici que exteriorment minimitzi l’impacte visual a un municipi que es rigorós en aquest sentit.

Respecte a la proposta d’aprovar l’expedient de crèdit extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria per a la construcció de l’esmentat aparcament i tenint en compte que a dia d’avui, els terminis per a la utilització de romanents implica l’inici de les obres com a data màxima el 31 de desembre de 2021, som de l’opinió que és molt ajustat i arriscat acotar el límit dels terminis a una obra d’aquesta característiques i de pressupost tan elevat. Hem de tenir en compte que una simple impugnació al resultat de la licitació per a l’execució de les obres ja impediria complir dits terminis, afectant greument a l’economia municipal i impedint dur a terme altres projectes necessaris per al municipi l’any 2022.

És per això que hem votat en contra; per la incertesa, per responsabilitat política i per responsabilitat econòmica i fiscal; creiem més prudent esperar a la publicació de noves mesures i, en el millor dels escenaris, tal vegada es decreti una pròrroga.

Volem deixar clar que la nostra intenció no és bloquejar un projecte tan necessari, és més, pensem que hem de seguir treballant-lo durant aquest marge de tres mesos que tenim fins l’any nou  per tal d’assolir un projecte consensuat entre tots els grups que formen l’equip de Govern del nostre Ajuntament.

Seguim fent feina, amb responsabilitat i per a vosaltres, perquè si es pot pensar, es pot fer.

Afíliat al nostre equip

Si t’agrada la política, sents interès per participar en ella, t’animem/convidem a unir-te a SENY I SENTIT, perquè aportis les teves idees i formis part del nostre projecte polític.

més info